Ajándékutalvány felhasználási szabályzat
KLÍMA-EXPRESS KFT. által kibocsátott AJÁNDÉKUTALVÁNY

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Szerződés) a Klíma-Express Kft. (székhelye: 1104 Budapest, Bodza u 2., cégjegyzékszáma: 01-09-375761, adószáma: 12245301-2-42), mint Kibocsátó által a Vevő részére átadott ajándékutalvány (továbbiakban: Utalvány) használatának részletes szabályait tartalmazzák.

1. FOGALMAK

Vevő: bármely természetes személy, valamint a mindenkor hatályos Ptk. szerint meghatározott gazdálkodó szervezet és egyéb jogi személy, amely/aki a Szerződés alapján jogosult az Utalvány használatát a birtokosoknak biztosítani.

Utalvány: a Vevő által a Klíma-Express Kft. szaküzleteiben előre meghatározott forint összegben megvásárolható papír alapú és sorszámozott okirat. Az utalvány kibocsátási értéke az az összeghatár, amely értékben a vásárló a Klíma-Express Kft. munkaruházati szaküzleteiben és webáruházában utalvány felhasználásával árut vásárolhat. Az utalvány az ellenérték kifizetését követően azonnal átvehető.

Utalványbirtokos: az a természetes személy, aki a Vevő rendelkezése alapján jogosult az Utalvány jelen Szerződés szerinti használatára.

Kibocsátó: az a természetes vagy jogi személy, aki az Utalványt a fogalomba hozza.

2. UTALVÁNY TÍPUSAI

Klíma-Express Kft. kétféle Utalványt bocsát ki, melyek az alábbiak:

• 5.000,- Ft címletértékű,
• egyéb (a felek külön megállapodása szerint).

3. AZ UTALVÁNY KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

• kibocsátó adatai,
• utalványra vonatkozó utalás,
• kibocsátási érték magyar forintban megadva,
• érvényességi, felhasználási ideje,
• utalvány elfogadóhelyek elérhetőségei,
• felhasználási termékkör,
• sorszám.

4. UTALVÁNYRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Szerződés létrejötte és megszűnése
A Szerződés a Klíma-Express Kft. szaküzleteiben megvásárolható Utalvány címletértékének Vevő általi megfizetésével és egyidejű átvételével jön létre. Az Utalvány vásárlása kizárólag készpénzzel vagy bankkártyás fizetéssel lehetséges.  

A Szerződés megszűnik:
• az Utalvány beváltásával,
• az Utalvány felhasználási (érvényességi) határidejének lejártával.

A Szerződés megszűnését követően az Utalvány nem használható.
A Klíma-Express Kft. az Utalványt nem vásárolja vissza.

Utalvány felhasználása
Az Utalvány nem névre szóló, mindenkori birtokosa által az Utalvány az érvényességi idején belül – kibocsátástól számított 1 év – a mindenkori értéke erejéig váltható be a Klíma-Express Kft. bármely munkaruházati szaküzletében és munkaruházati webáruházában.

Az Utalvány készpénzre nem váltható, vásárláskor/beváltáskor készpénz vissza nem adható.
Fizetés előtt az Utalványbirtokos közli, hogy Utalvánnyal kíván fizetni, majd fizetéskor átadja az Utalványt a fizetési tranzakció indítása előtt.
Kérjük, az Utalvány használata során vegye figyelembe, hogy ha azzal fizetett, akkor az adott tranzakciót már nem lehet visszavonni.

Az Utalványokat kizárólag a Klíma-Express Kft. munkaruházati szaküzleteiben, valamint a munkaruházati webáruházában lehet felhasználni, az ott értékesített termékekre.
Az ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárló a megvásárolandó termékek ellenértékének kiegyenlítésekor az utalványt a Klíma-Express Kft. értékesítő kollégájának átadja. Ezt követően a Klíma-Express Kft. az utalványt megtartja és érvényteleníti.
Az ajándékutalványt csak egyszer lehet felhasználni.
Amennyiben a vásárolt termék vételára nem éri el az ajándékutalvány címletének megfelelő összeget, úgy a Klíma-Express Kft. a vételár és az utalvány értékének különbözetét nem téríti vissza.

Amennyiben az Utalvány bármely alaki tényezője nem felel meg az előírtaknak, a Klíma-Express Kft. jogosult az Utalvány elfogadását megtagadni.
Az ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény.

A Vevő illetve az Utalványbirtokos felelőssége az Utalvány biztonságos megőrzése, rendeltetés- és jogszerű használata. A Klíma-Express Kft. az utalványhasználat jogosultságát nem ellenőrzi, illetéktelen használatból eredő károkért felelősséget nem vállal, az Utalvány letiltása nem lehetséges.
A Klíma-Express Kft. nem tartozik továbbá felelősséggel azon károkért, melyek az Utalvány nem rendeltetésszerű használatából vagy az Utalvány használatának meghiúsulásából származnak. Nem terheli felelősség továbbá a Klíma-Express Kft.-t azon károkért sem, amelyek abból fakadnak, hogy a Vevő vagy az Utalványbirtokos nem tartja be a Szerződésben foglaltakat.

A Vevő – amennyiben az Utalványt érintő reklámtevékenységet folytat – köteles a reklámokat a Klíma-Express Kft.-vel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.

Az Utalvány megvásárlásával vagy bármely egyéb módon történő megszerzésével az Utalványbirtokos / felhasználó elfogadja a jelen szabályzatot.
Az Utalvány elvesztése, sérülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

A Kibocsátó bármikor jogosult az Utalványok címletét megváltoztatni, egyes címletek értékesítését beszüntetni, az utalványok formai alakján változtatni. A változtatás nem érinti a már értékesített, de fel nem használt utalványok érvényességét.

Az Utalványok értékesítése során átvett pénzösszegek kezelése
Az értékesített Utalványok nem válthatók át készpénzre. Az értékesített utalványok értékesítése során a felhasználótól átvett pénzösszegek után a Klíma-Express Kft. mint Kibocsátó nem fizet kamatot és nem ír jóvá a felhasználó javára, az Utalvánnyal történő fizetésre tranzakciós költséget nem számol fel.  

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Vevő, illetve az Utalványbirtokos információ- illetve segítségkérés céljából a Klíma-Express Kft. Ügyfélszolgálatához fordulhat, a következő telefonszámon: +36 70 427 7301, vagy e-mail címen: info@munkaruha-munkacipo.hu

A Klíma-Express Kft. a mindenkor hatályos Szerződést az alábbi helyeken teszi elérhetővé Vevő, illetve Utalványbirtokos részére:

• https://munkaruha-munkacipo.hu/content/30-ajandekutalvany,
• Klíma-Express Kft. szaküzletei.

Az Utalvány anonim; az Utalvány megvásárlása és felhasználása is anonim módon történik. Ha az Ön megkeresésére mégis sor kerül az Utalvánnyal kapcsolatban személyes adatok kezelésére, akkor arra – a vonatkozó jogszabályokon kívül – a Klíma-Express Kft. adatkezelési szabályzata vonatkozik azzal, hogy az Ön személyes adatait kizárólag a megkeresés teljesítésére, kezelésére használjuk fel.

A Szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek békés úton kísérelnek meg rendezni. Annak sikertelensége esetén a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő esetleges jogviták rendezése vonatkozásában – a mindenkori jogszabályi értékhatártól függően – a X. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen Szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben, a magyar jogszabályokban, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Felek teljes megállapodását kizárólag a jelen Szerződés testesíti meg. A Szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a Szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a Szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

A Klíma-Express Kft. fenntartja a jogot jelen szabályzat módosítására. Az aktuális feltételeket a honlapján közzéteszi.

6. PANASZKEZELÉS

Az utalvány megvásárlása vagy felhasználása során keletkezett panasz kezelésére a Klíma-Express Kft. Általános Szerződési Feltétele (ÁSZF) az irányadó. (https://munkaruha-munkacipo.hu/content/3-aszf)

7. EGYÉB

A Vevő tájékoztatása a Klíma-Express Kft. weboldalán (https://munkaruha-munkacipo.hu/content/30-ajandekutalvany), illetve az üzletekben történik.

Letölthető aktuális szabályzat elérhető itt.

Klíma-Express Kft.
Módosítva: 2022.12.08